Opcje przeglądania
Dostępność
Producenci

Joanna Concejo urodziła się w 1971 roku w Słupsku. Po ukoń­cze­niu kosza­liń­skiego liceum pla­stycz­nego roz­po­czyna naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, na wydziale Grafiki. Po pierw­szym roku wyjeż­dża na dwa lata do Francji, potem wraca do Polski aby skoń­czyć stu­dia i w 1998 roku z dyplo­mem z rysunku i ilu­stra­cji w kie­szeni osiada na stałe we Francji, gdzie stara się zna­leźć swoje miej­sce w świe­cie sztuki. Zaczyna być zauwa­żana dzięki insta­la­cjom w 2002, kiedy to zostaje zapro­szona do udziału w Busan Biennale w Korei. Rok póź­niej poka­zuje swoje prace na wysta­wie sztuki współ­cze­snej w Chelles (Francja).

Następne lata dają jej jesz­cze kilka moż­li­wo­ści wystaw ( gale­ria Plattform w Berlinie, gale­ria Public w Paryżu), ale powoli, czy to z woli losu, czy przez wła­sne nie­zde­cy­do­wa­nie, jej zapał gaśnie, nad­gry­ziony prozą życia. Przez parę lat jedy­nie tro­chę rysuje. W 2004 roku wysyła swoje rysun­kii na Bologna Children’s Book Fair i zostaje zakwa­li­fi­ko­wana na wystawę ilu­stra­to­rów; to począ­tek jej pracy w dzie­dzi­nie ilu­stra­cji książ­ko­wej. Od tej pory uczest­ni­czy w wielu wysta­wach zbio­ro­wych (The Emperors New Illustration/ Bolonia, Figures Futures / Montreuil – Francja, Blue Book / Iran, Le ima­gini della fantasia/ Sarmede – Włochy). Joanna Concejo współ­pra­cuje regu­lar­nie z Le Petit Atelier de Paris (pro­jek­to­wa­nie użyt­kowe, cera­mika), ze szkołą ilu­stra­cji Fabbrica delle Favole – Macerata we Włoszech oraz z maga­zy­nem Influencia. Książki z jej ilu­stra­cjami uka­zują się we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii i Polsce.

Portfolio >>

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl